Przejdź do treści

Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK ,,Turysta Ziemi Konińskiej”

Regulamin
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Turysta Ziemi Konińskiej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Konińskiej, jej walorów historycznych, kulturowych turystycznych i krajoznawczych.
 2. Określa się trzy stopnie odznaki: brązowy, srebrny i złoty, które mogą być zdobywane w kolejności stopni.
 3. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Koninie.
 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 rok życia.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i turkowskiego, a także gminy: Powidz.
 6. Turysta ubiegający się o przyznanie odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II Regulaminu.

II. WARUNKI ZDOBYCIA

 1. Turysta ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych kronikę odznaki. Kronikę turysta opracowuje i prowadzi według własnej koncepcji – z tym, że bezwzględnie powinna ona zawierać: datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa, itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach i terenach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzania obiektów.
 2. Odznaka w stopniu brązowym może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
  1. zdobycie 30 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 5 km szlakiem oznakowanym.
  2. Zwiedzenie w czasie tych wycieczek: – trzech zabytków, – rezerwatu lub trzech pomników przyrody – miejsca pamięci narodowej – muzeum lub izby regionalnej – jednego z miast Ziemi Konińskiej (minimum trzy obiekty)
 3. Odznaka w stopniu srebrnym może być przyznana turyście posiadającemu odznakę w stopniu brązowym, który ponadto spełni następujące warunki:
  1. zdobycie 70 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 15 km szlakiem oznakowanym.
  2. Zwiedzenie w czasie tych wycieczek: – dwóch rezerwatów przyrody lub jednego parku krajobrazowego – trzech miejsc pamięci narodowej – zabytku budownictwa drewnianego – dwóch obiektów wybudowanych w ostatnim 50-leciu – dwóch muzeów – miasta Konina ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektonicznych
 4. Odznakę w stopniu złotym można zdobyć posiadając odznakę w stopniu srebrnym, po spełnieniu następujących warunków:
  1. zdobycie 100 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 25 km szlakiem oznakowanym.
  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek: – pięciu zabytków – dwóch zabytków budownictwa drewnianego – jednego parku krajobrazowego – jednego spośród następujących miast: Koło, Turek, Słupca, Pyzdry.
 5. Okres zaliczania norm na poszczególne odznaki jest nieokreślony, z tym że w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 6. W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.
 7. Punkty uzyskane za wycieczki w ramach zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Konińskiej” mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.
 8. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzenia obiektu, w kronice dokonują: kierownik wycieczki lub przodownik turystyki kwalifikowanej, organizator turystyki, opiekun SKKT, ponadto:
  1. w odniesieniu do przebytej trasy- napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, które odciskają w kronice swą pieczęć,
  2. w odniesieniu do zwiedzanych obiektów także ich kustosze lub administracja.
 9. Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem dla danego stopnia i posiada w swej kronice odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada kronikę do zweryfikowania do Oddziału PTTK w Koninie, ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin.
 10. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań dokonany zostanie wpis w kronice odznaki i wystawiony dyplom, który upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Koninie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Turysta Ziemi Konińskiej” należy do Oddziału PTTK w Koninie.
 2. Przy zdobywaniu odznaki w stopniu srebrnym i złotym należy do weryfikacji przedstawić potwierdzenie weryfikacji poprzedniego stopnia odznaki.
 3. Za wybitne zasługi i osiągnięcia na rzecz krajoznawstwa na terenie Ziemi Konińskiej, odznaka może być przyznana honorowo przez Zarząd Oddziału PTTK w Koninie.
 4. Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Koninie w dniu 5 października 2000 i wszedł w życie z dniem uchwalenia.