Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Oddział PTTK w Koninie informuje, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej jak powyżej jest Oddział PTTK w Koninie z siedzibą przy ul. Kolejowej 11 w Koninie kod pocztowy 62-510, adres e-mail: oddzial@konin.pttk.pl,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
  Przetwarzanie w celach statutowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód.
 4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych:
  – organa państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  – podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia danych: firmy ubezpieczeniowe, hotelarskie, przewoźnicy, oraz podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.
 5. Okres przechowywania danych:
  Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłuższy niż przez okres wskazany przepisami prawa.
 6. Prawa osób których dane dotyczą: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych, zgodnie z obowiązującą w GO PTTK procedurą.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:
  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.
 8. Wniesienie skargi:
  W przypadku uznania, że GO PTTK narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00-193.